TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG - HUYỆN XUYÊN MỘC - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Đề thi toán olympic lớp 1

Cập nhật lúc: 14:38:38 - 25/09/2012

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

 

Câu 1:

Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.
Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là quả.

Câu 2:
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:
+ 20 + 50 = 70

Câu 5:
90 - 50 - = 0

Câu 6:
80 - 40 - = 20

Câu 7:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 8:
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 9:
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 14 tuổi.
Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:
Một đoàn xe có 8 cái gồm 3 loại, xe con; xe khách và xe tải. Biết số xe con nhiều nhất, xe tải ít nhất. Hỏi trong đoàn xe đó có mấy xe tải?
Trả lời: Trong đoàn xe có xe tải.

Câu 1:
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 2:
Nhà bác Hạnh nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con ngỗng.
Vậy cả gà và ngỗng nhà bác Hạnh nuôi tất cả con.

Câu 3:
Số liền trước của số 97 là số .

Câu 4:
0 + 20 + = 80

Câu 5:
0 + 10 + = 90

Câu 6:
0 + 20 + = 60

Câu 7:
Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 9:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 10:
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
Số liền trước của số 80 là số .

Câu 2:
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:
Số liền sau của số 36 là số .

Câu 4:
+ 40 + 50 = 90

Câu 5:
+ 20 + 50 = 80

Câu 6:
90 - 30 - = 10

Câu 7:
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8:
Hà có 19 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9:
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 2:
An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.

Câu 3:
Số liền trước của số 97 là số .

Câu 4:
10 + 30 + = 90

Câu 5:
10+ + 60 = 90

Câu 6:
+ 40 + 50 = 90

Câu 7:
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.

Câu 10:
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 1:
Số liền sau của số 49 là số .

Câu 2:
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 3:
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:
10 + 20 + = 60

Câu 5:
0 + 10 + = 90

Câu 6:
90 - 40 - = 30

Câu 7:
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 9:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 10:
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 1:
Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.
Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là quả.

Câu 2:
Số liền sau của số 29 là số .

Câu 3:
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 4:
0 + + 60 = 90

Câu 5:
80 - 40 - = 20

Câu 6:
10 + + 40 = 70

Câu 7:
Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Việt còn lại con tem.

Câu 8:
Hà có 19 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 10:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Có thể bạn quan tâm
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Bài viết mới nhất
Qui chế chi tiêu nội bộ 2014 -2016 Tâm tinh của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong ngày 20/11 Truyền Thống ngày Nhà Giáo Việt Nam Các mẫu báo cáo Xác định vị trí việc làm Thông tư 14/2012/TT-BNV, hướng dẫn Nghị định 41/2012/NĐ-CP về xác định vị trí việc làm NGHỊ ĐỊNH 41/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐUA NĂM HỌC 2013 -2014 QUYẾT ĐỊNH (V/v Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CB-VC) KẾ HOẠCH TỔ CHƯC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC : 2013 – 2014 NỘI DUNG, THỜI GIAN THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI GIẢNG, NĂM HỌC 2013 – 2014 Báo cáo tháng 9/2013 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔM NĂM HỌC 2013 -2014 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 -2014 Quyết định số 1302/QĐ-UBND: V/v kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh BRVT Lễ tách chi bộ Trường tiểu học thuộc Đảng bộ xã Hòa Hội. Tổ chức lễ Tổng kết năm học 2012-2013 và Lễ ra trường cho học sinh khối 5 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2012-2013 DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Địa chỉ: xã Hòa Hội Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643877549
Email: c1kimdong.xuyenmoc.moec.gmail.com