TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG - HUYỆN XUYÊN MỘC - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Đề thi toán olympic lớp 2

Cập nhật lúc: 14:39:48 - 25/09/2012

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

 

 

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
24 : 4 – = 3

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
15 : 3 × 7 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
15 : 5 × 9 =

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
32 : 4 – = 5

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 4 là số .

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 8 là số .

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 2 là số .

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 0 là số .

 

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
20 : 4 × 5 =

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
16 : 4 × 6 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
30 : 3 + = 19

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
15 : 5 × 8 =

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có một số lượng gạo, nếu có thêm 1 kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: Số lượng gạo đó là kg.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa.
Trả lời:      Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là tuổi.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay anh 16 tuổi, em 8 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 24 là số .

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số

 

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
12 : 3 + = 20

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
32 : 4 – = 5

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
45 : 5 : 3 =

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
30 : 3 + = 19

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 9 là số .

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có một số lượng gạo, nếu có thêm 2kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: Số lượng gạo đó là kg.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có một số lượng gạo, nếu có thêm 3kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 10 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: Số lượng gạo đó là kg.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 18 là số .

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3 là số .

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
35 : 5 + = 14

Câu 2:
15 : 3 × 8 =

Câu 3:
20 : 4 × 8 =

Câu 4:
15 : 3 × 9 =

Câu 5:
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi.

Câu 6:
Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 9 là số .

Câu 7:
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:         Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.

Câu 8:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số

Câu 9:
Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số

Câu 10:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số

 

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
32 : 4 + = 31

Câu 2:
12 : 3 × 5 =

Câu 3:
40 : 4 : 5 =

Câu 4:
12 : 3 × 9 =

Câu 5:
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.

Câu 6:
Hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.

Câu 7:
Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 5 là số .

Câu 8:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 48 là số

Câu 9:
Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 26 là số

Câu 10:
Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
15 : 3 × 5 =

Câu 2:
12 : 4 × 7 =

Câu 3:
16 : 4 × 10 =

Câu 4:
12 : 4 × 5 =

Câu 5:
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:         Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.

Câu 6:
Có một số lượng gạo, nếu có thêm 2kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 10 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: Số lượng gạo đó là kg.

Câu 7:
Có một số lượng gạo, nếu có thêm 1 kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: Số lượng gạo đó là kg.

Câu 8:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số

Câu 9:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số

Câu 10:
Số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 8 là số .

 

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
20 : 4 × 8 =

Câu 2:
15 : 3 + = 40

Câu 3:
35 : 5 –  = 3

Câu 4:
15 : 3 × 8 =

Câu 5:
Có một số lượng dầu, nếu thêm 1l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 9 can, mỗi can 3l. Tính số lượng dầu đó.
Trả lời: Số lượng dầu đó là l.

Câu 6:
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:         Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.

Câu 7:
Có một số lượng dầu, nếu thêm 2l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 6 can, mỗi can 5l. Tính số lượng dầu đó.
Trả lời: Số lượng dầu đó là l.

Câu 8:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số

Câu 9:
Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3 là số .

Câu 10:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số

 

 

Có thể bạn quan tâm
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Bài viết mới nhất
TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Địa chỉ: xã Hòa Hội Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643877549
Email: c1kimdong.xuyenmoc.moec.gmail.com