TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG - HUYỆN XUYÊN MỘC - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013

Cập nhật lúc: 09:43:01 - 10/10/2012

Số: 07/KH-THKĐ Hòa Hội, ngày12 tháng 9 năm2012

 

 PHÒNG GD-ĐT XUYÊN MỘC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 


        Số: 07/KH-THKĐ                                              Hòa Hội, ngày 01 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA

NĂM HỌC 2012-2013

 

 

 

Năm học 2012-2013 là năm học phải làm tốt , quán triệt đầy đủ và sâu sắc văn kiện Đại hội XI của Trung ương Đảng. Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Huyện ; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

 Căn cứ  Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

 Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP  ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 12/2012/TTBGD ĐT ngày 3/4/2012 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác  thi đua năm học 2012-2013 của ngành giáo dục – Đào tạo.

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và tình hình thực tế , Trường tiểu học Kim đồng xây dựng kế hoạch về công tác thi đua năm học 2012-2013 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị của địa phương, lập thành  xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2. Khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý thức tự giác, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ viên chức trong nhà trường;

3. Phong trào thi đua phải thật sự trở thành đòn bẩy, động lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp; đồng thời được triển khai rộng rãi đến từng CBVC   với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả theo phương châm “Phát huy nội lực là chính”; chú trọng tổ chức phong trào thi đua ở các đoàn thể bộ phận.

II/ NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA:

1. Nội dung:

     - Triển khai phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng kỷ niệm 40 năm  ngày giải phóng Miền Nam, giải phóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tạo lập môi trường lành  mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, nhân cách và  lối sống cho học sinh.

     - Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, nâng  cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

    - Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

    - Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo ; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo hướng giảm tải hợp lí.

    - Tiếp tục đầu tư mạng lưới trường lớp; củng cố tăng cường CSVC, thiết bị giáo dục ; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hộïi học tập.

    - Phát động phong trào thi đua ở mỗi cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

            2. Thời gian :

* Các đợt thi đua lớn trong năm học 2012-2013:

1. Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012)

2. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2013)

3. Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2013)

4. Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, giải phóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

5. Kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5…

II/ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các biện pháp tiến hành:

- Tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua thông qua Hội nghị  công chức, viên chức đầu năm , tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua.

- Khi phát động đăng ký thi đua, căn cứ vào từng đối tượng cụ thể, xem xét điều kiện thực hiện để cá nhân và tập thể đưa ra chỉ tiêu phấn đấu. Không đặt chỉ tiêu quá thấp hoặc quá cao không có điều kiện, khả năng thực hiện, sẽ không tác dụng kích thích phong trào thi đua và sự phấn đấu của cá nhân, đơn vị.

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên  Căn cứ  Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/ ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Thông tư 12/2012/TTBGD ĐT ngày 3/4/2012 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục.

- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm giáo dục  cấp trường, tham gia dự thi cấp huyện và cấp tỉnh. Tổ chức hội thảo; chuyên đề ; hội diễn văn nghệ, thi đấu TDTT , tổ chức và tham gia tốt các hội thi các cấp và các hoạt động phong trào khác… Các hoạt động trên phải thực sự mang tính giáo dục, thiết thực, phù hợp với với đối tượng giáo viên, học sinh và hoàn  cảnh đặc thù, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng tiêu chí và thang điểm thi đua của đơn vị để làm cơ sở cho việc xét thi đua vào cuối năm học.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA

ĐỐI VỚI CB, VC TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

NĂM HỌC : 2012 – 2013

 

CHUYÊN MÔN - HSSS

ĐIỂM CỘNG

50

ĐIỂM TRỪ

50

1/ Giáo án:

-Đầu tư nội dung tốt.

-Hình thức trình bày tốt.

-Cả sự đầu tư nội dung và hình thức khá.

 

+5

+5

+5

 

-Thiếu 1 tiết

-Thiếu ngày tháng năm và lịch báo giảng

-Nội dung, p pháp và trình bày chưa đạt.

 

-5

-5

-5

2/ Dự giờ:

-Xếp loại tốt

-Xếp loại khá

-Xếp loại đạt yêu cầu

-Dự giờ đủ số tiết 2 tiết/tháng                          

 

+5

+4

+3

+3

 

-Xếp loại đạt yêu cầu yếu

-Xếp loại chưa đạt yêu cầu.

-Không xếp loại

-Dự giờ không đủ ,thiếu 1 tiết

 

 

-3

-4

-5

-3

3/ Hồ sơ:

-Ghi chép đầy đủ, khoa học

-Ghi chép đầy đủ, trình bày chưa đẹp.

 

+6

+4

 

-Ghi chép thiếu

-Không có 1 trong các loại sổ quy định

 

-4

-6

4/ Sổ điểm:

-Lấy điểm đầy đủ,kịp thời, chính xác.

 

+5

 

-Không kịp thời, không đủ, không đúng

(Từ 1 đến 3 lỗi trừ 2đ; trên 3 lỗi trừ 5đ)

 

-5

5/Báo cáo:

-Đầy đủ, kịp thời, chính xác

 

+5

 

-Không kịp thời, không đủ, không đúng

 

-5

                                                                            

CHẤM CÔNG

 

ĐIỂM CỘNG

15

ĐIỂM TRỪ

15

1/ Ngày giờ công:

-Trong tháng không nghỉ.

-Nghỉ phép có sự đồng ý của Trung tâm y tế huyện thì khơng trừ

 

 

-Chấp hành tốt giờ giấc.

-Đi trễ có lí do đặc biệt thì không trừ

 

+10

 

 

 

 

+5

 

-Nghỉ phép 1 ngày(có giấy xin phép)

-Nghỉ không phép 1 ngày

-Nghỉ quá thời gian quy định 3 ngày/ tháng , thì không xếp loại(tháng đó không có điểm.

- Đi trễ 5 phút

- Đi trễ quá 5 phút thì lập biên bản

-Đi trễ lần 2 - xử lý kỉ luật và kg xếp loại.

 

-1

-9

 

 

 

-5

 

 

                                                                                                                                                                                

TRÁCH NHIỆM

 

ĐIỂM CỘNG

+5

ĐIỂM TRỪ

-10

-Xây dựng và thực hiện kế hoạch tháng đầy đủ, đúng thời gian.

-Hoàn thành tốt công việc được giao.

+3

 

+2

-Xây dựng và thực hiện kế hoạch tháng không đúng thời gian.

-Hoàn thành không tốt công việc được giao.

-Không hoàn thành trách nhiệm

-3

 

-2

-5

                                                                            

CÁC MẶT KHÁC

ĐIỂM CỘNG

+30

ĐIỂM TRỪ

-30

1/ Phong trào:

-Tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào.

-Tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các phong trào.

-Lớp nào lập được thành tích cao trong các phong trào như ( viết chữ đẹp, khéo tay kĩ thuật, vở sạch . . .cấp trường

-Lớp nào lập được thành tích cao trong các phong trào như ( viết chữ đẹp, khéo tay kĩ thuật . . .cấp huyện

- Tham gia làm ĐDDH

2/Ủng hộ :

-Tham gia đầy đủ

3/ Vệ sinh :

-Giữ vệ sinh lớp sạch sẽ cả tuần

-Giữ vệ sinh chung không có HS vi phạm cả tuần

 

+2

 

+1

 

+2

 

 

+5

 

 

+5

 

+5

 

+5

+5

 

 

-Tham gia không đầy đủ các phong trào, mỗi 1 phong trào trừ

 

 

-Không tham gia đầy đủ

 

 

-Lớp nào không tham gia trong các phong trào như ( viết chữ đẹp, khéo tay kĩ thuật, vở sạch . . .cấp trường, mỗi lớp bị trừ 

-Không tham gia

 

-Không tham gia

 

-Vệ sinh không sạch 1 ngày.

-Vệ sinh chung, 1 HS vi phạm 1 ngày

 

 

-2

 

 

 

-3

 

 

-5

 

 

-5

 

-5

 

-5

-5

 

HỌC SINH :

 

ĐIỂM CỘNG

+20

ĐIỂM TRỪ

-20

1/ Chất lượng :

-Thực hiện tốt nề nếp học tập, sinh hoạt

-Thực hiện nghiêm túc nội quy trường, lớp

-Thực hiện tốt các khoản đóng góp 100%.

2/ Công tác Đội:

-Lớp nào cuối tháng xếp loại A+

 

+3

+2

+5

 

+10

 

-Không thực hiện tốt nề nếp học tập, sinh hoạt

-Lớp có 1 HS không thực hiện

-Lớp có 1 HS không thực hiện đóng góp

 

-Lớp nào cuối tháng xếp loại C thì GV bị trừ

 

-3

-2

-5

 

-10

         

                                                                                                                                                                                

+ Lưu ý : Trường hợp vi phạm sinh con thứ 3 thì cắt thi đua và bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên và  chậm nâng lương 1 năm.

* Điểm chuẩn từ 100  đến 120 điểm.

+ Từ 100 điểm trở lên : xếp loại A; Từ 99 đến 75 : xếp loại B;

+ Từ 55 đến 74 : xếp loại C; Dưới 55 : Không xếp loại

* Phần này dùng để tính cuối năm học

ĐIỂM CỘNG

 

ĐIỂM TRỪ

 

1/ Chất lượng :

-Học tập lên lớp thẳng 100%

-Các kì thi có chất lượng 100%

-Hạnh kiểm cuối mỗi kì thực hiện đầy đủ 100%

2/ Công tác Đội:

-Lớp nào cuối tháng xếp loại A thì GV được

 

+10

+20

+10

 

 

+5

 

-Thi lại cuối năm quá 5%

-Các kì thi có số HS dưới TB 10%

-Hạnh kiểm cuối mỗi kì thực hiện đầy đủ dưới 95%

 

-Lớp nào cuối tháng xếp loại C thì GV bị trừ

 

-5

-5

-5

 

 

-10

         

 

III. Tổ chức thực hiện:

1. Với tinh thần tích cực, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2011 - 2012,  khắc phục mọi khó khăn, căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ viên chức, đoàn thể trường học có kế hoạch và nội dung cụ thể để phát động thi đua của cá nhân và đoàn thể mình; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và cá nhân, động viên và phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường và BCH Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện của các cá nhân, tập thể, kịp thời báo cáo và đề xuất lãnh đạo trường những gương điển hình tiên tiến, những vấn đề phát sinh cần giải quyết.

2. Công tác báo cáo:

- Báo cáo Kế hoạch và tiêu chí, thang điểm thi đua gửi về phòng Giáo dục – Đào tạo duyệt trước ngày 10/10/2012.

- Báo cáo đăng ký thi đua  về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2012.

         - Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh trong toàn trường.

         - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng trường chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn kê khai đăng ký thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể trong đơn vị, đảm bảo chính xác, đúng Luật Thi đua khen thưởng.

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

Phòng GD-ĐT Huyện (b/cáo)

Các đoàn thể, bộ phận (p/hợp).

Lưu VT.                                                                                               

 

                                                                                                           Trần Minh Toản

 

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Có thể bạn quan tâm
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 - 2013
Bài viết mới nhất
TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Địa chỉ: xã Hòa Hội Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643877549
Email: c1kimdong.xuyenmoc.moec.gmail.com