TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG - HUYỆN XUYÊN MỘC - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2012-2013

Cập nhật lúc: 09:41:57 - 10/10/2012

Số: 03 KH/KTNB-THKĐ Hòa Hội, ngày12 tháng 9 năm2012

 

       PHÒNG GDĐT XUYÊN MỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG  TH KIM ĐỒNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:  03 KH/KTNB-THKĐ                                               

                                                                 Hòa Hội, ngày12 tháng 9 năm2012

       

                                                   

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC: 2012-2013
 

I.Các văn bản pháp lý:

-         Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

-         Thực hiện Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

-         Căn cứ công văn số 932/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 8 năm 2012 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Căn cứ công văn Hướng dẫn số 207/PGDĐT-TTr ngày 30/8/2012 V/v hướng dẫn

thực hiện công tác thanh tra năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục xuyên Mộc.

II.Mục đích, yêu cầu :

     - Nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm học, đảm bảo các mục tiêu trong các hoạt động giáo dục của nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục một cách toàn diện hơn.

     - Giúp cho cán bộ quản lý có cơ sở để thực hiện công tác đánh giá, xếp loại các hoạt động giáo dục của đơn vị, đảm bảo nội quy, quy chế theo quy định;

     - Định hướng uốn nắn, sửa sai và điều chỉnh trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

     - Thực hiện quy chế dân chủ và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị-xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng trên địa bàn.

III.Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Tố cáo 2011, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra.

Tăng cường công tác kiểm tra hành chính về thực hiện kế hoạch năm học, hồ sơ sổ sách của các đoàn thể, các tổ khối chuyên môn và các hoạt động chuyên môn của các bộ phận trong đơn vị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh kiểm tra các hoạt động ngoài giờ, xây dựng cảnh quan trường học và thực hiện văn minh nơi công sở.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra cuộc vận động hai không “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo; không đưa học sinh không đủ tiêu chuẩn lên lớp”; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, quản lý tài chính, trong hoạt động dạy và học, kiểm tra, xét lên lớp, tuyển sinh . . ..

          Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm học “ năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

          Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và luật phòng chống tham nhũng ban hành theo quyết định số 1933/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và luật phòng chống tham nhũng.       

2.     Nhiệm vụ cụ thể:

* Trong  năm học 2012 – 2013, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tổ chức duy trì các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tạo mọi điều kiện để giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác được giao.

 2.1.Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường dựa trên năng lực, kinh nghiệm và am hiểu các văn bản về công tác thanh tra của các thành viên trong đơn vị.

   - Ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học do hiệu  trưởng làm  trưởng  ban, phân công nhiệm  vụ  trong ban (7 cán bộ, giáo viên, nhân viên).

 2.2.Xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nội bộ

 - Hiệu trưởng định hướng cho BKTNBTH cùng phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học phù hợp với các tiêu chí, định mức các văn bản quy định và tình hình thực tế của đơn vị, trình Trưởng phòng Giáo dục phê duyệt.

 - Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt cho toàn thể Hội đồng nhà trường.

- Tổ chức nghiên cứu các văn bản, cụ thể hoá kế hoạch, hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện kế hoạch cho BKTNBTH để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các kế hoạch hoạt động trong nhà trường đồng thời kết hợp thanh tra viên để đánh giá xếp loại giáo viên khi về dự giờ thanh tra.

IV.Nội dung kiểm tra

1.           Kiểm tra toàn diện : 5 GV( Theo Thông tư số 43/2006)

2.           Kiểm tra chuyên đề:

-         Kiểm tra việc thực hiện ba công khai ( Theo Thông tư 09) : 1 lần/HK.

-         Kiểm tra  hoạt động của tổ, khối chuyên môn : 1lần/tháng.

-    Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị : 2 lần/HK.

-    Kiểm tra hoạt động Y tế học đường : 2 lần/năm học.

-    Kiểm tra h. động sư phạm của giáo viên( theo Thông tư 43/2006): 12 GV/năm học.

-   Kiểm tra  thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán ( theo QĐ số 67/2004/ QĐBTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính): 1 lần/HK.

-    Kiểm tra  hoạt động của bộ phận văn thư hành chính : 2 lần/HK.

-    Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động : 1 lần/HK.

-    Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh : 2 lần/HK.

-    Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng : 1 lần/HK.

-    Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm ( Theo Quyết định 26) : 1 lần/HK.

     -    Kiểm tra cảnh quan, môi trường sư phạm : 2 lần/HK.

     V. Đánh giá sau Kiểm tra :

     - Thực hiện việc đánh giá sau kiểm tra theo các văn bản đánh giá xếp loại hiện hành phù hợp với từng mảng của công tác kiểm tra và thực tế của đơn vị.

     - Thực hiện công khai hoá sau đánh giá xếp loại kiểm tra đồng thời điều chỉnh, uốn nắn, kịp thời những biểu hiện sai sót trong quá trình công tác, định hướng cho hoạt động còn lại trong năm học.

     VI. Kế hoạch kiểm tra toàn năm cụ thể như sau:

 

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

 

 

Tháng 8

-Cđề cảnh quan, môi trường khuôn viên trường học.

-Cđề các khoản thu chi và  tuyển sinh

-Cđề k hoạch, chương trình DH

-Cđề HĐ bộ phận văn thư-HC

-GVCN các khối lớp, Ban LĐVS trường.

-HT, KT và Hội đồng tuyển sinh

-P.HT-Giáo viên

-V.thư-Tổ trưởng VP

-Hiệu trưởng; CTCĐ

 

-Ban KTNBTH

 

-HT, Ban TTND

-Hiệu trưởng

 

 

Tháng 9

-Cđề HĐ học tập của học sinh

-Cđề thiết bị Y tế, BHYT HS

-Cđề HSSS các bộ phận, tổ CM

 

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-GVCN - HS

-P.trách Ytế - GVCN

-K.trưởng,TV-TB, Đội

-2GVCN K1 và K5

-P.HT – TPT Đội

-HT – Ban TTND

-HT- P.HT

 

-HT- P.HT - Ktrưởng

 

 

Tháng 10

-Cđề các cuộc vận động

-K.tra toàn diện  

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-Cđề HSSS các bộ phận, tổ CM

 

-Toàn trường

-1GV-HS khối lớp 4

-2GV khôí lớp 1 và 2

-Ktrưởng K1, K2-3, K4-5,

-Hiệu trưởng

-BGH;TTra;TPT, KT

-P.HT; Ktrưởng

-P.HT

 

 

Tháng 11

-Cđề HĐ học tập, rèn luyện HS

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-Cđề cảnh quan, môi trường SP

 

-K.tra toàn diện

-Cđề HSSS bộ phận V. thư-HC

-GVCN - HS

-2GVCN khôí lớp 2,4

-GVCN các khối lớp, Ban LĐVS trường.

-1GV-HS khối lớp 5

-V.thư-Tổ trưởng VP

-P.HT – TPT Đội

-GVCN lớp 2A2,1A1

-Hiệu trưởng; CTCĐ

 

-BGH;TTra;TPT, KT

-Hiệu trưởng

 

 

Tháng 12

-Cđề ba công khai

-Cđề H. động TV-TB

-K.tra tài chính, kế toán

-K.tra toàn diện

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-Cđề HSSS các bộ phận, tổ CM

-HT,P.HT,K.trưởng

-GV phụ trách TVTB

-Kế toán, T.quỹ

-1GVCN khối lớp 3

-GV môn M thuật

-Ktrưởng K1, K2-3, K4-5

-BKTNBTH

-Hiệu trưởng, K.toán

-HT, Ban KTNBTH

-BGH;TTra;TPT, KT

-P.HT; Ktrưởng

-P.H. trưởng

 

 

Tháng 01

-H.sơ HĐ tổ, khối CM

-K.tra toàn diện GV

-K.tra C đề dạy học GV

-Cđề HĐ học tập, rèn luyện HS

-Cảnh quan môi trường

 

-Tổ, khối trưởng CM

-1GVCN khối lớp 2

-2GV lớp 2,GVDB

-GVCN - HS

-GVCN các khối lớp, Ban LĐVS trường.

 

-Hiệu trưởng

-BGH+CĐ+TT+TPT

-P.Htrưởng+Ktrưởng

-P.HT – TPT Đội

-Hiệu trưởng; CTCĐ

 

 


Tháng 02

-H.sơ HĐ tổ hành chính,V.thư   
-K.hoạch tổ CM,HSSS GV

-K.tra C.đề dạy học GV

 

-K.tra nề nếp sau tết Ng.đán

-Tổ văn phòng
-Tổ CM, giáo viên

-1GV lớp 4, 1GV kiêm nhiệm

-GV-HS + Bảo vệ

-Hiệu trưởng

-P.Hiệu trưởng

-P.Htrưởng, Ktrưởng

 

-H.trưởng, TPT Đội

 


Tháng 03

-K.tra C.đề dạy học GV

-K.hoạch tổ CM,HSSS GV

-C.tác QL của H.trưởng

-HĐ học tập, rèn luyện HS

-K.tra hoạt động Y tế

-GVCN khôí lớp 3

-Tổ CM, giáo viên

-Hiệu trưởng

-GV-HS + TPT Đội

CB kiêm nhiệm y tế

-P.Htrưởng+Ktrưởng

-P.Hiệu trưởng

-Hội đồng trường

-BGH, K.trưởng

-HT, Ban TTND

 


Tháng 04

-K.tra công tác quản lí CM
-K.hoạch tổ CM,HSSS GV

-K.tra toàn diện GV

-K.tra C.đề dạy học GV

-K.tra HSSS tổ hành chính

-T.hiện các cuộc vận động

 

-P.Hiệu trưởng
-Tổ CM, giáo viên

-1GVCN khối lớp 1

-2GV khối lớp 4; 5

-T.trưởng; thành viên

-Toàn trường

 

-Hiệu trưởng

-P.Hiệu trưởng.

-BGH,CĐ,TT,TPT

-P.Htrưởng, Ktrưởng

-Hiệu trưởng

-Hiệu trưởng

 

 


Tháng 05

-K.hoạch,c.trình năm học

-K.tra định kì cuối năm
-HSSS CM, các bộ phận

-CSVC,cảnh quan m.trường

-Tài chính, K.toán

-HĐ Thư viện-Thiết bị
 

-CB,GV toàn trường
-P.H.trưởng, GV, HS

-CM, các bộ phận

-B.vệ,GV-HS

-Kế toán, T.quỹ

-GV phụ trách TVTB

 

-BGH, T.ban TTND

-BGH, T.ban TTND

-HT, P.HT

-Hiệu trưởng, K.toán

-Ban KTNBTH

-HT, K.toán

     

 Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước.        

 VII. Tổ chức triển khai thực hiện

      - Ban kiểm tra nội bộ trường xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt, chú trọng về công tác quản lý chuyên môn của đơn vị, các tổ chuyên môn và hoạt động sư phạm của giáo viên; quản lý nhân sự; quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

     - Ban Kiểm tra nội bộ nhà trường thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra đúng tinh thần hướng dẫn của cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     - Ban kiểm tra nội bộ triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ đồng thời tổ chức kiểm tra, đảm bảo về thời gian theo kế hoạch đề ra. Hàng tháng tổ chức kiểm tra công tác đã thực hiện đồng thời hoàn thành hồ sơ theo quy định.

     - Ban kiểm tra nội bộ phối hợp với Ban thanh tra nhân dân giải quyết kịp thời các nội dung liên quan kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, các biểu hiện sai sót để điều chỉnh kịp thời.

 

      - Tổ chức hoạt động tự kiểm tra và đánh giá kết quả kịp thời nhằm có những biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

       - Mọi CB, VC và các bộ phận, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch và của các cộng tác viên thanh tra ngành hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

       - Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường kì theo quy định : Kế hoạch kiểm tra nội bộ nộp về Phòng GD-ĐT vào ngày 20/9/2012; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I ngày 01/1/2013; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước ngày 15/5/2013 và báo cáo đột xuất theo vụ việc về Phòng GD&ĐT kịp thời.       

 

                                                                                      T/M. Ban KTNBTH                                                             

                                                              Trưởng ban

 

 

 

 

                                                                                   Trần Minh Toản

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD-ĐT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

Có thể bạn quan tâm
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 - 2013
Bài viết mới nhất
TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Địa chỉ: xã Hòa Hội Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643877549
Email: c1kimdong.xuyenmoc.moec.gmail.com